کانون ورزشیاران محله

به علت گستردگی و کثرت فعالیت های ورزشی در سطح محلات و با توجه به ارتباط ورزش با سلامتی شهروندان نیاز بهد نیروهایی است که از تخصص لازم برخوردارباشند و برای ساماندهی و ایجاد انگیزه برای کسانی که به علت علاقه دارای فعالیت های مستمر در امر ورزش های همگانی هستند

اهداف کانون

1. ساماندهی فعالیت های ورزشی تفریحی ورزشیاران محلات در بوستان ها ومجموعه های ورزشی
2. افزایش مشارکت شهروندان تهرانی در فعالیت های ورزشی تفریحی
3. تغییر رفتار شهروندان به سوی زندگی فعال

وظایف و اختیارات کانون

1. آموزش و اجرای بازی های بومی محلی قابل اجرا در بوستان ها
2. رابط شهروندان با مدیر ورزش محله
3. تبلیغ و تشویق شهروندان به انجام فعالیت های جسمانی که شامل چهار مرحله فعالیت می باشد :
     • آگاهی: آگاه ساختن شهروندان از مسائل و مشکلات عدم فعالیت جسمانی مرتبط با سلامتی
     • آموزش: آموزش مزایای بسیار ورزش
     • انگیزش: تحریک و تهییج مردم برای تصمیم به اقدام فردی
     • یادآوری: یادآوری اهمیت فعالیت منظم به شهروندان
4. اطلاع رسانی خدمات ورزشی خانه ورزش محله و تربیت بدنی منطقه در بوستانها و مجموعه های ورزشی موجود در منطقه و همچنین بروشور کامل اطلاعات مجموعه های ورزشی و بوستان های فعال در زمینه وزش
5. ارائه بروشور، معرفی ومشاوره علمی ورزشی به شهروندان
6.توزیع تراکت های اطلاع رسانی نسبت به خدمات ورزشی سازمان ورزش شهرداری تهران

 
    جهت عضویت اینجا کلیک کنید